კარდიოლოგიურ კვლევას და მკურნალობას ატარებენ დარეჯან კახიძე და ნანა საბაშვილი.